Definiując pojęcie Narodowego Radykalizmu i zastanawiając się nad jego kształtem i rolą w XXI wieku, należy określić, co uważamy za komponenty stanowiące aksjomaty Naszej Idei. W swoim szkicu spróbuję przedstawić i rozpisać pojęcia, które uważam za kwestie będące podstawą NR.

Nacjonalizm

Narodowy Radykalizm jest ideą nacjonalistyczną. Stanowi jego najbardziej uduchowioną odmianę. Nie byłoby NR, gdyby nie owocna synteza myśli nacjonalistycznej z tradycjonalizmem katolickim. Tę kwestię omówię nieco szerzej w kolejnym podpunkcie. Nasza koncepcja Narodu jest zgoła inna od teorii demoliberalnych, jak również tych ukształtowanych przez nacjonalizm niemiecki. Jest on dla nas trwałą wspólnotą etniczno-kulturową o organicznym i hierarchicznym charakterze. Jesteśmy przeciwnikami wizji „narodu obywatelskiego”, gdyż sądzimy, że przynależność do Narodu nie jest równoznaczna z otrzymaniem obywatelstwa. Tak, jak do Naszego Narodu zaliczamy Polaków żyjących na obczyźnie, którzy wrośnięci są w polską kulturę i mentalność, to za Polaków nie możemy uznać ludzi posiadających obywatelstwo polskie, ale nie mających kulturowych, emocjonalnych i mentalnych związków z Polską. Ważne jest także odrzucenie koncepcji egalitarnych i społeczeństwa zatomizowanego. Człowiek nie jest samotną wyspą. Pełnię swojego rozwoju można odnaleźć jedynie będąc częścią wspólnoty. Naród nie stanowi dla nas sumy luźno związanych ze sobą jednostek, lecz organiczną całość. Afirmujemy wspólnoty, takie jak: rodzina, Kościół, gmina, region, korporacja zawodowa. Postulujemy zwiększenie kompetencji samorządu terytorialnego i gospodarczego, gdyż uważamy, że jest on znacznie bardziej efektywny, niż scentralizowana biurokracja. Wymienione wcześniej wspólnoty powinny odgrywać decydującą rolę w procesie socjalizacji i stanowić szczeble w formacji do działalności politycznej. Jak wspomniałem wcześniej, nasza Idea znacznie różni się od nacjonalizmu na modłę germańską, gdzie akcent kładziony jest nie na wspólnotę ducha i historii (jak ma to miejsce u nas), ale krwi. Wbrew propagandzie głoszonej przez naszych wrogów, Narodowy Radykalizm nie postuluje szowinizmu ani rasizmu biologicznego. Nasz sprzeciw wobec multikulturalizmu wynika nie z przyczyn rasowych, ale z faktu, że występowanie licznych, niechętnych do asymilacji grup imigrantów z obcego kręgu kulturowego jest zarzewiem wielu konfliktów i niepokojów społecznych. Celem naszej krytyki są przede wszystkim środowiska lewicowe, czy grupy nacisku dążące do zniszczenia niepodległych państw narodowych. Tak, jak nasi ideowi antenaci stawiali czoła siłom internacjonalistycznego komunizmu pod egidą ZSRR i imperialnego szowinizmu nazistowskich Niemiec, tak my dzisiaj stoimy przeciw kosmopolitom spod znaku bezideowego liberalizmu i jeszcze bardziej antynarodowej Nowej Lewicy. Mówiąc w znacznym uproszczeniu: Narodowy Radykalizm z czasów Mosdorfa i Codreanu stanowił opozycję względem rosnących w siłę totalitaryzmów i przeżywającego swój zmierzch myślenia liberalno-pozytywistycznego.
Dzisiaj natomiast naszym największym przeciwnikiem są dominujące nurty liberalnej demokracji, oraz wizja świata zglobalizowanego o kosmopolitycznym charakterze. Pamiętać należy, że podmiotami polityki w coraz mniejszym stopniu są państwa.

Na znaczeniu zyskują natomiast ponadnarodowe korporacje, koncerny i fundusze. Prowadzi to do szeregu destrukcyjnych procesów politycznych, społecznych i gospodarczych takich jak: unifikacja kultury, laicyzacja, osłabienie tradycyjnej rodziny, wyzysk, koncentracja kapitału, wojny o surowce, alienacja jednostki czy lansowanie hedonistycznego modelu życia.

Tradycyjny Katolicyzm

Katolicyzm stanowił najważniejszy czynnik kształtujący kulturę i tożsamość Polski i Europy. Jednak katolik nie może postrzegać religii, jedynie w charakterze „matrycy kulturotwórczej”. Osiągnięcie Zbawienia i jedności z Bogiem stanowi dla nas cel najwyższy, który chcemy realizować poprzez osiąganie celów ziemskich takich jak służba Ojczyźnie. Musimy dbać o to, aby nasza myśl polityczna, jak również nasze działania były zgodne z katolicką etyką. Katolicka filozofia, a szczególnie tomizm od lat stanowi inspiracje dla nas, jak również innych nacjonalistów chrześcijańskich. Czasy dzisiejsze są dla tradycyjnych katolików niezwykle trudne. Żyjąc w Polsce nie doświadczamy fizycznych prześladowań, jednak od kilkudziesięciu lat prawdziwy katolicyzm jest stopniowo wypierany z przestrzeni publicznej. Z jednej strony bywa celem jadowitych ataków salonowych środowisk pozujących na lewicę. Z drugiej zaś, wśród współczesnego, posoborowego duchowieństwa jest niestety wielu modernistów i liberałów, wypaczających prawdziwy Depozyt Wiary. Tragiczne w skutkach bywają również niemoralne zachowania niektórych kapłanów, którzy w rzeczywistości nie mają powołania do stanu duchownego. Jednak nie można tracić nadziei na odrodzenie katolicyzmu. Prowadząc działalność narodową warto nawiązywać kontakty z tradycyjnymi kapłanami, którym leży na sercu Wielka Polska Katolicka. Formacja religijna powinna stanowić ważną rolę w samodoskonaleniu i pracy nad swoim charakterem.

Narodowy Solidaryzm

Ze strony libertariańskich „kuców” pojawiają się w naszą stronę oskarżenia o „socjalizm” etc. Z drugiej strony wielu pseudorewolucyjnych „lewicowców” twierdzi, że nacjonalizm i „inne siły reakcji” stanowią „front obrony burżuazji przed siłami postępu.” Tymczasem Narodowy Radykalizm stanowi alternatywę zarówno dla marksizmu, jak też liberalizmu. W mojej interpretacji, pojęcie Narodowego Solidaryzmu oznacza koncepcje społeczno-ekonomiczne dążące do konsensualnego rozwiązania uwzględniającego interes wszystkich grup społecznych i regionów kraju, zarówno bogatszych, jak też biedniejszych. Państwo ufundowane na standardach narodowo-radykalnych przedkładałoby interes swoich obywateli ponad korzyści wpływowych lobby. Państwo narodowo-radykalne pełniłoby rolę pomocniczą wobec najsłabszych grup Narodu, takich jak emeryci, inwalidzi, czy ludzie dotknięci przez tragedie losowe. Z drugiej zaś strony, nie rzucałoby kłód pod nogi najbardziej przedsiębiorczym obywatelom, ograniczając ich aktywność poprzez rozbudowaną biurokrację, znaną z III RP.

Ponieważ chcemy solidaryzmu również wobec polskich przedsiębiorców, jesteśmy przeciwnikami absurdalnych norm unijnych, pakietu klimatycznego i systemu podatkowego uderzającego w drobne i średnie przedsiębiorstwa. Tak samo jesteśmy przeciwko niesprawiedliwym ulgom i przywilejom dla koncernów i dużych międzynarodowych firm, które często nie płacą w Polsce podatku.

Mamy zupełnie inną definicję postępu, niż liberałowie czy neomarksiści. Dla nas prawdziwy postęp to nie ideologia gender, ateizm czy legalna aborcja, tylko powszechny dostęp do służby zdrowia i oświaty, która powinna premiować najbardziej zdolnych uczniów i studentów, a nie tych, którzy posiadają bogatych rodziców. Inspiracją dla naszych rozważań o Narodowym Solidaryzmie może być katolicka nauka społeczna. Jednak nie możemy ograniczać się wyłącznie do utartych kanonów. Inspiracją może być dla nas także związana z kooperatyzmem idea spółdzielczości czy też filozofia pracy Brzozowskiego.

Autorytaryzm

Jednym z komponentów Narodowego Radykalizmu jest autorytaryzm. Nie przejawia się on w dążeniu do systemu wodzowskiego, lecz stanowi alternatywę zarówno dla liberalnej demokracji, jak również ustroju totalitarnego. Stanowczo odrzucamy system demokracji parlamentarnej, który w Polsce zdecydowanie się nie sprawdził. Uważamy, że partie polityczne nie służą dobru wspólnemu, lecz interesom wąskich koterii. Sądzimy, że rządy w państwie nie powinny być oparte na przemocy i manipulacji, tylko właśnie na autorytecie osób i środowisk sprawujących władzę.

Dynamizm

Nieodłączną cechą Narodowego Radykalizmu jest dynamizm. Przykładanie dużej roli do aktywizmu i żywiołowość reagowania na wydarzenia społeczno-polityczne powodowały, że zarówno w latach trzydziestych, jak również współcześnie dużą część naszego środowiska ideowego stanowią osoby młode, pełne zapału do działania. Narodowo-radykalny dynamizm przekłada się także na konfrontacyjną postawę wobec ideowych przeciwników i wszystkich tych, którzy plują na wyznawane przez nas wartości.

Idealizm

Jesteśmy idealistami, gdyż nie rezygnujemy z naszych Idei w imię fałszywie rozumianego „realizmu politycznego.” Zajmujemy się działalnością społeczną, pracą formacyjną, pracą organiczną, a nie żebraniem o wejście na polityczne salony Republiki Okrągłego Stołu.

Adam Seweryn

Tekst ukazał się w numerze VI kwartalnika “Magna Polonia”

5 KOMENTARZE

  1. Zgadzam się z autorem artykułu. Bardzo dobra praca.
    Niestety, ale narodowy radykalizm jest dzisiaj atakowany ze wszystkich, szczególnie w mediach.
    Jednak ludzie potrafiący myśleć samodzielnie wyrobią sobie własne zdanie na ten temat. I nie wątpię, że takich jest coraz więcej.

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię