Obóz Narodowo-Radykalny zdecydowanie popiera i apeluje o poparcie dla petycji Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie odwołania Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Instytut Ordo Iuris słusznie zwraca uwagę na sprzeniewierzenie się ślubowaniu przez Adama Bodnara, co jest ustawową przesłanką do odwołania go z urzędu, który kompromituje.

Pragniemy również przypomnieć, że domagaliśmy się takiego działania już w kwietniu bieżącego roku wykazując fragmenty ślubowania z przytoczeniem przykładów, które świadczyły o sprzeniewierzeniu się jego treści przez Adama Bodnara. Z żalem musimy stwierdzić, że nasz ówczesny postulat nie spotkał się z zainteresowaniem parlamentarzystów, którym, zgodnie z ustawą o RPO, przysługuje w tej sprawie inicjatywa. Tematu nie podjęli nie tylko posłowie rządzącej partii, ale również ci, którzy tak chętnie odwołują się do tradycji idei narodowej.

Przypomnijmy, że po uroczystych obchodach 82. rocznicy powstania ONR-u, które odbyły się 16 kwietnia w Białymstoku, Adam Bodnar publicznie wyrażał kompromitujące go ubolewanie, iż obywatele RP przestrzegają prawa obowiązującego na terenie Polski. Posługiwał się również publicznie oszczerstwem, zarzucając działaczom ONR-u odczytywanie „list zdrajców” podczas tamtych obchodów – co oczywiście nie miało miejsca.

Podtrzymujemy nasze ówczesne stanowisko, zgodnie z którym stwierdzamy, że Adam Bodnar dokonuje świadomej segregacji obywateli na lepszych i gorszych stosując kryteria czysto ideologiczne. Zdecydowanym naruszeniem obowiązku bezstronności i równego traktowania nałożonego ustawowo na Rzecznika Praw Obywatelskich jest posługiwanie się świadomym oszczerstwem w debacie publicznej mającym dyskryminować część obywateli ze względu na poglądy polityczne przy jednoczesnym faworyzowaniu środowisk ekstremistów anarchistycznych, z którymi Adam Bodnar odbywa spotkania (np. w styczniu bieżącego roku w Poznaniu, o czym informowały media).

Powyższe fakty, w zestawieniu z serią innych argumentów przytoczonych przez Instytut Ordo Iuris w treści petycji, dają obraz Rzecznika Praw Obywatelskich stającego jawnie po jednej ze stron konfliktu ideologicznego przetaczającego się przez Polskę i Europę. Adam Bodnar jawnie staje po stronie cywilizacji śmierci, upadku wartości i degrengolady moralnej prowadzącej Stary Kontynent ku katastrofie. Apelujemy o natychmiastowe podjęcie działań w celu dymisji Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z art. 7 us. 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów, większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Link do petycji Instytutu Ordo Iuris: http://www.maszwplyw.pl/adam-bodnar-musi-odejsc-,57,k.html

Zarząd Główny ONR

1 KOMENTARZ

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię